Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 5000 Trong ngày
 5000 Trong tuần
 106000 Trong tháng
 652 Cả năm
 652 Tổng lượt xem
500 Đang online

KẾ HOẠCH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2015-2016

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Số:          /KH - ĐHTCQTKD

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                               Hưng Yên, ngày    tháng   năm 2016

                   

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ năm học 2015 - 2016

I. MỤCĐÍCH

Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đăng ký đề tài NCKHCN của sinh viên

-  Đề xuất đề tài NCKHCN: Căn cứ văn bản hướng dẫn của Trường, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên đề xuất đề tài NCKHCN với khoa/bộ môn theo thông báo của Trường.

- Mỗi công trình  nghiên cứu khoa học do một  hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

-  Sinh viên đăng ký đề tài nộp 1 Bản Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên cùng Thuyết minh đề tài NCKHCN sinh viên theo mẫu đính kèm về Văn phòng Khoa. ­(Mỗi đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học – công nghệ  do một giảng viên hướng dẫn nghiên cứu).

- Khoa/bộ môn xác định danh mục đề tài NCKHCN của sinh viên và gửi về Phòng Quản lý KH&HTQT.

-  Thường trực Hội đồng khoa học trường họp để lựa chọn đề tài NCKHCN của sinh viên và  đề xuất mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài.

- Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài NCKHCN của sinh viên.

2. Triển khai thực hiện đề tài

Khoa/bộ môn thông báo cho sinh viên danh mục đề tài NCKHCN được phê duyệt để triển khai; Sinh viên thực hiện đề tài theo hướng dẫn của giảng viên được phân công.

Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển. Nếu đề tài xây dựng phần mềm tin học thì kèm theo là phần mềm tin học và hướng dẫn cài đặt.

3. Tổ chức đánh giá đề tài NCKHCN của sinh viên

3.1. Đánh giá ở cấp khoa/bộ môn (gọi chung là cấp khoa).

- Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKHCN dự thi cấp Khoa do Trưởng khoa lập danh sách gửi Phòng Quản lý KH&HTQT, trình Hiệu trưởng kí quyết định thành lập, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa.

- Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, khoa/bộ môn xét chọn các công trình gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKHCN cấp Trường.

3.2. Đánh giá ở cấp Trường

- Trên cơ sở đề nghị của các Khoa, Nhà trường thành lập Ban Giám khảo ( Hội đồng khoa học) chấm điểm các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Các công trình đạt kết quả cao sẽ được trao giải thưởng và được lựa chọn gửi đi tham gia Hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc.

- Phòng Quản lý KH&HTQT có trách nhiệm lưu trữ, quản lý hồ sơ nghiệm thu và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên được đánh giá ở cấp Trường.

- Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học công nghệ tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ” cấp trường nộp: 01 bản mềm (file); 02 bản cứng toàn văn và 1 bản tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, theo đúng quy định về Phòng quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Công trình nếu viết bằng tiếng tiếng Anh thì nhất thiết phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt.

-Thời hạn nộp công trình: Các Khoa nộp công trình  về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày  20/09/2016.

3.3. Nội dung đánh giá và xếp loại đề tài NCKHCN của sinh viên

3.3.1. Nội dung đánh giá đề tài

- Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài;

- Mục tiêu đề tài;                                                                              

- Phương pháp nghiên cứu;                                           

- Nội dung khoa học;                                                              

- Đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội;

-Cách trình bày công trình nghiên cứu (hình thức, bố cục, diễn đạt, phương pháp trình bày, sơ đồ, hình vẽ,...);

- Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước).

(Nội dung đánh giá đề tài được mô tả chi tiết tại Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên).

3.3.2. Xếp loại đánh giá đề tài NCKHCN của sinh viên

- Ban Giám khảo (Hội đồng khoa học)  đánh giá đề tài NCKHCN của sinh viên cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.

- Các thành viên trong Ban Giám khảo (Hội đồng khoa học)  đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của phiếu đánh giá. Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên hội đồng có mặt theo thang 100 điểm, đề tài được xếp loại ở mức xuất sắc: 90-100 điểm; tốt: 80-89 điểm; khá: 70-79 điểm; đạt: 50-69 điểm; không đạt: dưới 50 điểm.

- Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp Ban Giám khảo (Hội đồng  khoa học) đánh giá đề tài NCKHCN của sinh viên.

III. NỘI DUNGNGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

- Các công trình “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ ” của sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được chia theo chuyên môn nghiên cứu của các Khoa:

- Khoa kế toán – Kiểm toán gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán Công; Kế toán Quản trị; Kiểm toán…

- Khoa Quản trị kinh doanh gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh; Quản trị tài chính; Quản trị Marketing; Quản trị nhân lực; kinh tế quốc tế…

- Khoa Hệ thống thông tin kinh tế gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và công nghệ thông tin…

- Khoa Tài chính Ngân Hàng gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Bảo hiểm…

- Khoa Thẩm định giá gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Luật kinh doanh; Luật giá và thẩm định giá; Bất động sản, Kinh tế quốc tế…

- Khoa lý luận chính trị gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Triết học; Đạo đức học và tôn giáo;

- Khoa Ngoại ngữ gồm các lĩnh vực nghiên cứu: Kinh nghiệm và thực trạng học tiếng Anh của sinh viên

- Các Khoa tổ chức triển khai hoạt động  theo đúng quy định. Để đảm bảo chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, các đơn vị cần chú ý thực hiện các nội dung sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ” trong đó định hướng tới sinh viên năm thứ 2, thứ 3 và có kết quả trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên.

+ Để sinh viên có thể lựa chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành đã học theo danh mục gợi ý của kế hoạch này, đề nghị các Khoa chú ý hướng dẫn cho sinh viên trong việc lựa chọn đề tài, tập trung vào những đề tài có tính mới, khả năng ứng dụng cao, gần với thực tiễn cuộc sống, tiếp cận hướng nghiên cứu của Khoa

+ Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn phù hợp.

+ Tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên để sinh viên có điều kiện tiếp nhận thêm ý kiến góp ý và hoàn thiện công trình nghiên cứu.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  - Từ  ngày 01/04/2016: Các Khoa lập kế hoạch và tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học  sinh viên ở đơn vị.

  - Trước ngày 10/04/2016: Sinh viên (nhóm sinh viên) tham gia nghiên cứu khoa học - công nghệ phải xác định được chủ đề hướng nghiên cứu, các Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và nộp Phiếu đề xuất đề tài  “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ” cùng Thuyết minh đề tài theo mẫu đính kèm về Văn phòng Khoa.

- Ngày 15/04/2016: Các khoa nộp bản đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ cùng Thuyết minh đề tài về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Từ ngày 16/04đến 30/04/2016: Thường trực hội đồng khoa học trường duyệt danh mục đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ.

 - Từ ngày 01/8 đến 15/8/2016: Các Khoa  tổ chức Hội thảo, Hội nghị và góp ý cho các công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ của sinh viên.

 - Từ ngày 01/9 đến 15/09/2016: Các Khoa họp Hội đồng khoa học tổ chức đánh giá chấm điểm, các công trình nghiên cứu của sinh viên ở cấp Khoa và nộp kết quả đánh giá về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Từ ngày 20/9 - 01/10/2016: Các Khoa gửi báo cáo tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ & danh sách công trình gửi dự thi cấp Trường cho nhà trường qua Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác Quốc tế . Đơn vị nào không nộp báo cáo tổng kết sẽ không được xét khen thưởng tập thể.

 - Từ ngày 01/11- 15/11/2016: Nhà trường sẽ thành lập Ban Giám khảo (Hội đồng khoa học) chấm công trình, tổ chức xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ” cấp Trường. ( Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015- 2016, trường dự kiến cơ cấu giải thưởng được xét theo các khối/ nhóm ngành nghiên cứu khác nhau. Cơ cấu giải thưởng gồm:

-  Giải cho các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên

+ Giải nhất: Từ  88,00 điểm trở lên.

+ Giải nhì:  Từ  85,00 – 87,50 điểm.

+ Giải ba:  Từ  80,50 – 84,50.

+ Giải khuyến khích: có tổng điểm đánh giá công trình đạt từ 70,00-80,00 điểm.

-  Giải cho giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải nhất

-  Giải thưởng cho các đơn vị tổ chức triển khai tốt hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cho các khoa Khoa có các công trình dự thi cấp trường đạt giải cao.

Nhà trường sẽ tổ chức lễ trao phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng đối với các đề tài đạt giải.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Kinh phí thực hiện và phần thưởng  đề tài  năm học 2015-2016 theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh.

Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ở đơn vị; tổ chức xét tặng giải thưởng; tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và hướng dẫn sinh viên thực hiện đầy đủ các quy định về tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - công nghệ” cấp trường năm học 2015 - 2016.

 

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Các đơn vị ;

- Các lớp sinh viên;

- Lưu: VT, QLKH &HTQT;

HIỆU TRƯỞNG

                      
 

 

 

TS. Đỗ Thị Thanh Vân

 

Thiết kế bởi Aptech
KHOA TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG UFBA © 2018